Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019.

Read more...
 

Thông báo thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt tháng 6/2018

Viện INCRETI gửi đến sinh viên thông báo về việc thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt tháng 6/2018.

Read more...
 

Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018.

Read more...
 

Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017.

Read more...
 

Thông báo thay đổi phòng thi trong kỳ thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2015-2016

Viện INCRETI gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc thay đổi phòng thi trong kỳ thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Read more...
 

Kế hoạch đưa sinh viên học chuyển tiếp giai đoạn 2 đợt tháng 9/2016

Viện INCRETI thông báo đến các bạn "Kế hoạch đưa sinh viên học chuyển tiếp giai đoạn 2 đợt tháng 9/2016". Sinh viên theo dõi và thực hiện theo các mốc thời gian trong kế hoạch.

Read more...
 

Thay đổi phòng học môn "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế ngày 12/12/2015

Viện INCRETI thông báo đến các bạn sinh viên lớp 140F0201, 140F0202, 140F0701, 140F0702 việc thay đổi phòng học môn "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế" ngày 12/12/2015 như sau:
Read more...
 

Notice: Changing Computer Lab

For more information, click here

 

Related Articles