Thay đổi phòng học môn "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế ngày 12/12/2015

Viện INCRETI thông báo đến các bạn sinh viên lớp 140F0201, 140F0202, 140F0701, 140F0702 việc thay đổi phòng học môn "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế" ngày 12/12/2015 như sau:  
*  Thứ 7 - ca 1 - phòng B116 chuyển sang phòng E503.