Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh bổ trợ đợt 1 học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh bổ trợ đợt 1 học kỳ 2 năm học 2016 - 2017.

Read more...
 

Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh bổ trợ đợt 2 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh bổ trợ đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.

Read more...
 

Lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2015 trở về trước)

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2015 trở về trước).

Read more...
 

Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh bổ trợ đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh bổ trợ đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.

Read more...
 

Lịch thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2016-2017

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên chương trình liên kết quốc tế lịch thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Read more...
 

Related Articles