Lịch thi cuối kỳ môn Cơ sở tin học 1 và 2

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo đến sinh viên lớp 140F0201, 140F0202, 140F0701, 140F0702, 15DF0201, 15DF0210, 15DF0211, 15DF0710, 15DF0711 lịch thi cuối kỳ môn Cơ sở tin học 1 và 2.

Read more...
 

Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh chương trình liên kết tuyển sinh năm 2015 (Đợt 3)

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh chương trình liên kết tuyển sinh năm 2015 (Đợt 3).

Read more...
 

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 lớp 140F0410, 140F0510

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 các lớp 140F0410, 140F0510.

Read more...
 

Lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 chương trình liên kết tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 chương trình liên kết tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước.

Read more...
 

Lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2015-2016 chương trình liên kết quốc tế tuyển sinh năm 2015

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2015-2016 chương trình liên kết tuyển sinh năm 2015.

Read more...
 

Related Articles