Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh ( Đợt 2) chương trình liên kết tuyển sinh năm 2015

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế thông báo lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh (đợt 2) chương trình tuyển sinh liên kết năm 2015.

Read more...
 

Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh ( Đợt 1) chương trình liên kết tuyển sinh năm 2015 (Phần Speaking)

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh - đợt 1 phần Speaking (áp dụng cho chương trình tuyển sinh liên kết năm 2015).

Read more...
 

Lịch thi cuối kỳ môn Algorithms I lớp (140F0510)

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo lịch thi cuối kỳ môn Algorithms I (lớp 140F0510).

Read more...
 

Lịch thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2015-2016 chương trình liên kết tuyển sinh năm 2015

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo lịch thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2015-2016 chương trình liên kết tuyển sinh năm 2015.

Read more...
 

Lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh chương trình liên kết tuyển sinh năm 2015 (Phần Listening & Reading)

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo lịch thi kết thúc các học phần tiếng Anh (áp dụng cho chương trình tuyển sinh liên kết năm 2015).

Read more...
 

Related Articles