Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2017-2018

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2017 - 2018.

Read more...
 

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.

Read more...
 

Thời khóa biểu các học phần tiếng anh đợt 1 trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2017)

Viện INCRETI gửi đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu các học phần tiếng anh đợt 1 trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2017.

Read more...
 

Thời khóa biểu các học phần tiếng anh đợt 1 trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2016 trở về trước)

Viện INCRETI gửi đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu các học phần tiếng anh đợt 1 trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2016 trở về trước.

Read more...
 

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 (áp dụng cho khóa ts 2017)

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2017.

 

Read more...
 

Related Articles