Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.

Read more...
 

Thời khóa biểu học phần tiếng anh 4

Viện INCRETI gửi đến các bạn sinh viên thời khóa biểu học phần tiếng Anh 4 (dành cho các bạn sinh viên đã thi đạt trình độ tiếng Anh 3 trong kỳ thi ngày 19/04/2016).

Read more...
 

Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2015-2016

Viện INCRETI thông báo đến các bạn sinh viên TKB học kỳ hè năm học 2015-2016.

Read more...
 

Thời khóa biểu môn toán cao cấp C1 học kỳ 2 năm học 2015-2016

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên các lớp 140F0201, 140F0202, 140F0701, 140F0702 thời khóa biểu môn Toán cao cấp C1 (dành cho các bạn sinh viên đăng ký học lại). 

Read more...
 

Thời khóa biểu các học phần tiếng Anh chương trình liên kết tuyển sinh năm 2015 học kỳ 2 năm học 2015-2016 (đợt 1)

Viện INCRETI thông báo đến sinh viên các lớp liên kết tuyển sinh năm 2015 thời khóa biểu các học phần tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2015-2016 (đợt 1).

Read more...
 

Related Articles