Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo đến các bạn sinh viên Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015 - 2016.

Read more...
 

Thời khóa biểu Tiếng Anh học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2015-2016 chương trình liên kết quốc tế tuyển sinh năm 2015

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo thời khóa biểu tiếng Anh (đợt 2) dành cho các lớp liên kết 3+1 và 2+2 tuyển sinh năm 2015. 

Read more...
 

Thời khóa biểu các môn Sociology và môn Technical Documentation (lớp 140F0410, 140F0510)

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo thời khóa biểu các môn Sociology và môn Technical Documentation (lớp 140F0410, 140F0510).

Read more...
 

Thời khóa biểu các môn Circuit Theory I, Groundwork Electronics và môn Algorithms I (lớp 140F0410, 140F0510).

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo thời khóa biểu các môn Circuit Theory I, Groundwork Electronics và môn Algorithms I (lớp 140F0410, 140F0510). 

Read more...
 

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016 lớp 140F0410, 140F0510

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo thời khóa biểu lớp 140F0410, 140F0510. 

Read more...
 

Related Articles