Thời khóa biểu Tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2015-2016 chương trình liên kết quốc tế tuyển sinh năm 2015

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo thời khóa biểu tiếng Anh dành cho các lớp liên kết 3+1 và 2+2 tuyển sinh năm 2015. Sinh viên thuộc trình độ dự bị 2 sẽ học môn DB2_Elementary; sinh viên thuộc trình độ dự bị 3 sẽ học môn DB3_Pre-intermediate. 

Read more...
 

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016 chương trình liên kết quốc tế tuyển sinh năm 2015

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế thông báo thời khóa biểu chương trình chính khóa dành cho các lớp liên kết 3+1 và 2+2 tuyển sinh năm 2015.

Read more...
 

Related Articles